Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Zasady bezpieczeństwa w sieci
ROZUMIEM

Statut Stowarzyszenia Academia Economica

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


Stowarzyszenie „ACADEMIA ECONOMICA ” zwane w dalszej części „ACADEMIA ECONOMICA ” lub „STOWARZYSZENIE”, stanowi związek osób fizycznych, które chcą działać na rzecz kraju, miasta i gminy, a także ich mieszkańców, a przede wszystkim wspierać wszelkie inicjatywy samorządowe i obywatelskie. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2


Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a w szczególności na terenie województwa mazowieckiego, miasta Płock, powiatów ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromiński, żyrardowski oraz gmin wchodzących w skład wymienionych powiatów.

§ 3


Stowarzyszenie pragnie współpracować z jednostkami organizacyjnymi administracji na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz miejskim, miastem Płock oraz wyżej wymienionymi powiatami, gminami oraz z samorządami mieszkańców: z Zarządami Osiedli w mieście Płocku i Radami Sołeckimi w gminach wiejskich; z Instytucjami Pożytku Publicznego ( NGO ) oraz Innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami.
 

§ 4


1. „ACADEMIA ECONOMICA ” może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia, na warunkach określonych w przepisach o Stowarzyszeniach. 2. Decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji, o których mowa w ust. 1 podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§ 5
 • Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Płock. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem miejscowym oraz po uzyskaniu zezwoleń miejscowych władz.
 • Adres Stowarzyszenia: 09-402 Płock, ul .Kilińskiego 12 lok. 50
 • Adres i lokal mogą ulegać zmianie.
§ 6


„ACADEMIA ECONOMICA ” używa swojego logo, składającego się ze znaku graficznego i nazwy

§ 7


Stowarzyszenie posiada pieczęć, odznaki organizacyjne i honorowe. Jest uprawnione do ich używania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8


Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników na ogólnych zasadach. Nawiązywać z nimi stosunek pracy może Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie aktywności społecznej i ekonomicznej obywateli
 2. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu
 3. Kształcenie kadr gospodarczych, szkolenie menedżerskie
 4. Tworzenie infrastruktury szkoleniowej oraz informacyjnej
 5. Integracja środowiska przedsiębiorczości lokalnej oraz środowiska profesjonalistów - pragmatyków i naukowców - wokół wspólnych zadań
 6. Propagowanie wśród społeczeństwa bezpośrednich i perspektywicznych korzyści związanych z rozwojem przedsiębiorczości, upowszechnianie idei przedsiębiorczości
 7. Tworzenie partnerstwa z samorządami lokalnymi
 8. Tworzenie partnerstwa z instytucjami pozarządowymi
 9. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywne kształtowanie rynku pracy.
 10. Wspieranie startu zawodowego młodzieży szkolnej i akademickiej.
 11. Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem
 12. Tworzenie sprzyjającej atmosfery i szacunku dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i ogólnokrajowej na płaszczyźnie porozumienia i współpracy
 13. Wspieranie samorządów lokalnych i organizacji społecznych poprzez kształcenie kadry pracowniczej członków stowarzyszenia oraz beneficjentów projektów firm niezrzeszonych
 14. Wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie osiągnięć z zakresu organizacyjnych, prawnych i naukowych podstaw tworzenia, transferu, przetwarzania wiedzy, a w szczególności: - popieranie badań naukowych we wszystkich dziedzinach uczestniczących w procesach zarządzania wiedzą z uwzględnieniem metod i środków informatyki, - wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych i dydaktycznych w zakresie systemów zarządzania wiedzą
 15. Promowanie idei integracji europejskiej oraz szerzenie wiedzy o Instytucjach Europejskich i problemach jednoczącej się Europy wśród liderów
 16. Popularyzacja wiedzy o instytucjach i rozwiązaniach międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa i ładu międzynarodowego
 17. Szkolenie osób chcących rozpocząć lub rozpoczynających działalność gospodarczą
 18. Wspieranie inicjatyw prowadzących do rozwoju miast i gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia;
 19. Rozwijanie i wspieranie inicjatyw społecznych, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu jednostek samorządowych;
 20. Rozwijanie i upowszechnianie postaw samorządowych, nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju samorządności;
 21. Udział we współdziałaniu z jednostkami samorządowymi miasta, gminy oraz powiatu i województwa;
 22. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 23. Upowszechnianie wiedzy o historii i teraźniejszości miasta Płocka oraz obszarów objętych zakresem działania Stowarzyszenia
 24. Pomoc organizacyjna, merytoryczna, finansowa i rzeczowa dla przedsiębiorców oraz podmiotów zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości
§ 10


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie w swoich szeregach fachowców oraz instytucji gospodarczych i naukowych, zainteresowanych problemami promocji przedsiębiorczości
 2. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój terenów objętych zakresem działania Stowarzyszenia
 3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych, kulturalnych i oświatowych
 4. Wyrażanie opinii, tworzenie analiz w sprawach dotyczących wszechstronnego rozwoju przedsiębiorczości, podejmowanej przez osoby fizyczne, organizacje i instytucje
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i komunikowania się
 6. Współpracę ze służbami samorządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne
 7. Organizację, pomoc, współtworzenie przedsięwzięć dotyczących ekonomi społecznej
 8. Organizację i prowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju samorządności
 9. Organizację imprez charytatywnych, kwest publicznych, loterii itp. ( po uzyskaniu wymaganych zezwoleń)
 10. Organizacja imprez masowych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym
 11. Organizację konkursów w celu uhonorowania osób, instytucji najskuteczniej wpływających na rozwój kraju, Płocka, regionu i społeczności lokalnych w zakresie działalności stowarzyszenia i idei przez nie propagowanych.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze działalności statutowej oraz gromadzenie środków finansowych i rzeczowych, dotacji, grantów i darów od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych
 13. Wydawanie publikacji, widokówek, plakatów, kalendarzy i folderów
 14. Nadawanie odznaczeń, statuetek, tytułów i godła promocyjnego
 15. Organizowanie oraz wspieranie happeningów i pikiet służących polepszeniu sytuacji mieszkańców z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.
 16. Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu wykładów, seminariów, odczytów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw
 17. Działalność edukacyjna
 18. Organizację i prowadzenie szkół ponadpodstawowych, pomaturalnych i wyższych, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form kształcenia.
 19. Działalność popularyzacyjno - wydawnicza
 20. Opracowywanie ekspertyz, opinii, opracowań
 21. Organizowanie i pośredniczenie w wymianie naukowej-krajowej i zagranicznej
 22. Promocję oraz fachową pomoc inwestorom krajowym i zagranicznym.
 23. Kojarzenie polskich i zagranicznych firm produkcyjnych i handlowych.
 24. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, baz danych, związana z informatyką, techniką informacyjną, nowymi technologiami, transferem technologii
 25. Doradztwo w zakresie ekonomii, gospodarki, finansów
 26. Doradztwo poprzez udział w komisjach legislacyjnych i ustawodawczych samorządu
 27. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, ekonomicznych
 28. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
 29. Organizację szkoleń, warsztatów, szkół letnich i treningów, wyjazdów studyjnych, stażów
 30. Tworzenie sieci wymiany informacji i wspierania się organizacji pozarządowych, zajmujących się edukacją obywatelską
 31. Wystawianie swoich przedstawicieli, jako kandydatów na radnych wszystkich szczebli samorządu
 32. Przygotowanie i realizacja projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 33. Świadczenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 34. Pomoc psychologiczną, edukację społeczną i zawodową oraz aktywizację zawodową.
 35. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby na zasadach ogólnych
 36. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą do finansowania celów statutowych
 37. Tworzenie i współudział w ogólnoświatowych i regionalnych inkubatorach przedsiębiorczości, a także wsparcie beneficjentów projektu inkubacyjnego w kolejnych fazach ich rozwoju
 38. Tworzenie form aktywnego zwalczania bezrobocia, zwłaszcza w fazie preinkubacji, a także rozwój i pomoc na dalszym etapie ich działalności
 39. Uczestniczenie i udział w przedsięwzięciach współfinansowanych przez organizacje UE i inne o podobnym charakterze
 40. Organizacja mediacji gospodarczych, społecznych i cywilnych
 41. Prowadzenie portali i innych form internetowych środków przekazu, a zwłaszcza własnej strony internetowej
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
 1. Członkostwo w „ACADEMIA ECONOMICA ” nabywa się po złożeniu deklaracji pisemnej oraz uchwały zarządu „ACADEMIA ECONOMICA ”.
 2. Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej ustala Zarząd w drodze Uchwały.
 3. Składka roczna może być opłacana jednorazowo lub w dwóch półrocznych ratach.
§ 12


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających;
 3. Członków honorowych;
§ 13
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba, która w szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 4. Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są w drodze uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu osobiście podpisanej deklaracji.
 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 14

I. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia „ACADEMIA ECONOMICA ”;
 2. Uczestnictwa w zebraniach i korzystania z innych form działalności Stowarzyszenia „ACADEMIA ECONOMICA ”;
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia „ACADEMIA ECONOMICA ”;
 4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia „ACADEMIA ECONOMICA”.
§ 15


II. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia „ACADEMIA ECONOMICA ”;
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia „ACADEMIA ECONOMICA ”;
 3. Regularnego opłacania składki członkowskiej.
§ 16
 1. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa wynikające z paragrafu 14;
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych organach „ACADEMIA ECONOMICA ”;
 3. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz „ACADEMIA ECONOMICA ”;
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich;
 5. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 17


  Członkostwo Stowarzyszenia „ACADEMIA ECONOMICA ” ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy;
 4. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
 5. Pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV

WŁADZE „ACADEMIA ECONOMICA ”
§ 18


Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
§ 19

1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres pięciu lat. Członkowie Zarządu ustępują z chwilą wyboru nowych członków Zarządu, niezależnie od upływu pięcioletniego okresu na jaki zostali wybrani. W wypadku, gdy członek Zarządu zrezygnuje bądź nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn pełnić swoich funkcji, Walne Zebranie Członków będzie zwołane w celu wyboru nowego członka, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego rezygnacji lub od daty, od której z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków. Uchwała o wyborze członków Zarządu zapada większością 2/3 głosów obecnych. 2. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów obecnych. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 3. Uchwały władz, jeżeli statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 4. Funkcji we władzach Stowarzyszenia nie można ze sobą łączyć.

§ 20


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające, do wysokości 1/3 składu obowiązującego w wyborach.
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
 
§ 21
 1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
  1. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
  2. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym;
 3. ​O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem WZC.
 4. Walne Zebranie Członków może odbyć się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W drugim terminie Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę członków.
§ 22

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący i sekretarz obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 6. Z własnej inicjatywy;
 7. Na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 8. Na umotywowane żądanie co najmniej 30% członków;
 9. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. a i b, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 2. uchwalenie zmian w statucie;
 3. wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia;
 4. wybór Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
 10. ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz; 11. udzielenie, na wniosek komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;
§ 24
 
ZARZĄD


Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed WZC.

 • kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem
 • ustala porządek obrad Walnego Zebrania Członków,
 • przygotowuje projekty uchwał do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków, w tym w sprawie kierunków działalności rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia
 • powołuje grupy robocze, o charakterze wewnętrznym, jeśli jest to konieczne oraz nadzoruje i koordynuje pracę grup roboczych,
 • powołuje i odwołuje kierowników programów (koordynatorów),
 • ustala regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia,
 • proponuje wysokość rocznych składek oraz przygotowuje projekt budżetu do zaakceptowania przez Walne Zebranie Członków,
 • wyznacza przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • decyduje o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia,
 • powołuje oddziały z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków z regionu, w którym oddział ma być powołany,
 • tworzy jednostki terenowe,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Stowarzyszenia,
 • powołuje i odwołuje członków kapituły wyłaniającej laureatów nagród i odznaczeń
 1. Prezes Zarządu w głosowaniach Zarządu ma podwójny głos.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków zarządu.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin, ustalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zarząd działa nieodpłatnie.
§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. określanie szczegółowych kierunków działania;
 4. ustalanie budżetu i preliminarzy;
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
 7. zwołanie Walnego Zebrania Członków;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
 9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia; 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; 12. zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia;
KOMISJA REWIZYJNA

§ 26
 1. Komisja Rewizyjna jest władza Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna Składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępców, sekretarza oraz członka.
§ 27


Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków następuje w trybie i terminie ustalonym przez statut Stowarzyszenia;
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

§ 28
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 
§ 29


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30


Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:  

 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie;
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 3. dotacje;
 4. darowizny, zapisy i spadki;
 5. wpływy z działalności statutowej;
 6. Współfinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej, Funduszy Grantowych, Funduszy Celowych Państw Współpracujących z UE

 § 31
 1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe, po uwzględnieniu bieżących potrzeb, winny jak najszybciej być przekazywane na to konto.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 32
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie."

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA

§ 33
 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów ( 2/3 ), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad WZC.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

         

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 
§ 34


Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego. STATUT został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia odbytego w dniu 26 października 2011 roku.    


Płock dnia 26 października 2011 roku.
Education Images
Education Images
Education Images
Academia Economica

Dowiedz się więcej o Stowarzyszeniu Academia Economica

Stowarzyszenie Academia Economica (SAE) jest wyspecjalizowaną pozarządową organizacją doradczo-ekspercką. Członkami naszego stowarzyszenia są osoby związane ekonomią, gospodarką, prawem, edukacją, przemysłem oraz edukacją.  Dzięki ich zaangażowaniu chcemy budować i współtworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy i praktyce.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Mazowsza

Założone cele udaje nam się realizować dzięki szerokiej współpracy firm i szkół, uczelni i organizacji pozarządowych, a także innych aliansów pozwalających na rozwój i ewaluację naszych priorytetowych działań.

Dla regionu

Naszym priorytetem jest wzrost efektywności współpracy szkół średnich z pracodawcami z regionu mazowieckiego. Współpraca ta ma przyczynić się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego oraz włączenia wypracowanych rozwiązań w tym zakresie.